Mjesna samouprava

Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori na području Grada Omiša su:
-          Blato na Cetini, Borak, Čišla, Čelina-Stanići, Donji Dolac, Gornji Dolac, Dubrava, Gata, Kostanje, Kučiće, Lokva-Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Ostrvica Donja, Ostrvica Gornja, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Rošca,
-          Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare Dočine, Tugare Podume-Račnik, Tugare Čažin dolac, Zakučac i Zvečanje ;
-          u naselju Omiš:   Priko, Punta-Stari grad, Mlija-Brzet i Nemira-Ravnice.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
Gradonačelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ako Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, radi izjašnjavanja.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, obrazloženje prijedloga.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.     
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje gradonačelnik.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima:
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika,
7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500 stanovnika.

Vijeće mjesnog odbora:
1.       donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2.       donosi pravila mjesnog odbora,
3.       donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
4.       donosi financijski plan i godišnji obračun,
5.       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
6.       saziva mjesne zborove građana,
7.       odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Omiša,
8.       predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
9.       surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Omiša,
10.   surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
11.   obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstva za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokurga Grada, sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Omiša.
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
1.       dotacije pravnih subjekata i građana i
2.       druga sredstva.

Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za mjesne odbore obavljaju gradsaka tijela uprave na način uređen gradskom odlukom.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
1.                    rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Omiša i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
2.                    predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3.                    predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4.                    predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.       predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.       saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.       provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4.       surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
5.       informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6.       obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Omiša.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.       prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.       predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3.       raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.       obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati vijeće mjesnog odbora i Gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Ispis   
Popis vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša 

POPIS VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
(izbori održani 30. travnja i 14. svibnja 2006. godine)  


BLATO NA CETINI
1. Mijo Franić, predsjednik
2. Ante Perišić, potpredsjednik
3. Ante Smoljanović
4. Borislav Gale
5. Dragan Dajak
6. Marko Bartulović
7. Stjepan Škobalj

BORAK
1. Ante Čečuk, predsjednik
2. File Pešić, potpredsjednica
3. Stipe Pešić
4. Željko Mišeta
5. Nikola Čečuk

ČIŠLA
1. Igor Grubišić, predsjednik, Čišla 58
2. Tonći  Dinčić, potpredsjednik
3. Jure Grubišić
4. Ivan Petrović
5. Damir Šaškor

ČELINA-STANIĆI
1. Ivan Vukušić, predsjednik, Zavode bb
2. Mili Stanić, potpredsjednik
3. Ivica Stanić
4. Darko Kovačić
5. Tomislav Kovačić
6. Mile Kovačić
7. Marijo Vukušić

DOLAC DONJI
1. Ante Medić, predsjednik
2. Vinko Simunić, potpredsjednik
3. Stipe Bašić
4. Stjepan Dagelić
5. Ante Jakulj

DOLAC GORNJI
1. Mate Mrčelić, predsjednik
2. Tihomir Lučić, potpredsjednik
3. Davor Banović
4. Ante Mrčelić
5. Drago Lučić

DUBRAVA
1. Stipe Bašić, predsjednik
2. Mladen Domikulić, potpredsjednik
3. Marko Juginović
4. Petar Bašić
5. Mate Bašić

GATA
1. Josip Radmilo, predsjednik
2. Dragomir Čović, potpredsjednik
3. Tonči Proso
4. Tomislav Pivčević
5. Ivan Perdijić
6. Boris Beović
7. Ivan Kovo

KOSTANJE
1. Ivo Pupačić, predsjednik
2. Katija Radovčić, potpredsjednica
3. Antoni Tičinović
4. Mijo Šarolić
5. Jozo Radovčić
6. Marko Tičinović
7. Pave Radovčić   

KUČIĆE
1. Ante Božić, predsjednik
2. Tonči Sovulj, potpredsjednik
3. Robert Sovulj
4. Tonči Sovulj
5. Nikola Šušić
6. Ante Tomasović
7. Srećko Vukasović

LOKVA ROGOZNICA
1. Petar Knežević, predsjednik
2. Stanislav Kovačić, potpredsjednik
3. Tonći Stanić Sumbul
4. Mirko Stanić
5. Dalibor Radić

MARUŠIĆI
1. Pavao Marušić, predsjednik
2. Lucijan Marušić, potpredsjednik
3. Goran Marušić
4. Zvonimir Marušić
5. Filip Budić

MIMICE
1. Čedo Mimica, predsjednik
2. Tonći Mimica, potpredsjednik
3. Špiro Mimica
4. Perislav Mimica
5. Perica Bagarić

NAKLICE
1. Jure Velić, predsjednik
2. Kažimir Čorić, potpredsjednik
3. Miroslav Velić
4. Filip Velić
5. Mate Pavešković

NOVA SELA
1. Nedjeljko Lozančić, predsjednik
2. Mladen Vuković, potpredsjednik
3. Ivan Jurišić
4. Nedjeljko Vukelja
5. Zdravko Lozančić

OSTRVICA DONJA
1. Nikola Sičić, predsjednik
2. Ante Sičić, pok.Marina, potpredsjednik
3. Ante Sičić pok. Nikole
4. Ante Alfirević
5. Petar Alfirević

OSTRVICA GORNJA
1. Mate Mihaljević, predsjednik, Ostrvica 1
2. Marin Radevenjić, potpredsjednik
3. Ozana Radevenjić
4. Mirko Radevenjić
5. Roko Maleničić

PISAK
1. Ivan Ćurak, predsjednik, Put Porta 92, Pisak
2. Boris Fistanić, potpredsjednik
3. Ankica Bokšić-Franchini
4. Ante Kuzmanić
5. Ivan Kuzmanić

PODAŠPILJE
1. Andrija Terzić, predsjednik
2. Darinka Karolija, potpredsjednica
3. Ivan Ćoso
4. Zdenko Kalajžić
5. Milivoj Balić

PODGRAĐE
1. Mario Katušić, predsjednik, Podgrađe 81
2. Ante Milavić, potpredsjednik
3. Marijan Škaričić
4. Mijo Marušić
5. Andrija Jerčić

PUTIŠIĆI
1. Anđelko Roguljić, predsjednik
2. Damir Kačunić, potpredsjednik
3. Domagoj Kačunić
4. Hrvoje Roguljić
5. Vinko Kačunić

ROŠCA
1. Nediljko Kačunko, predsjednik
2. Jozo Kačunko, potpredsjednik
3. Luka Pezelj
4. Željko Mišetić
5. Ivan Bilić

SEOCA
1. Ante Jerončić, predsjednik, Seoca 10
2. Boris Jerončić, potpredsjednik
3. Denis Dujmović
4. Branko Milavić
5. Vedran Jerončić

SLIME
1. Ante Buljević, predsjednik
2. Marina Utrobičić, potpredsjednica
3. Ivan Utrobičić
4. Zoran Pupačić
5. Marin Tadić

SMOLONJE
1. Mate Marčić, predsjenik
2. Mladen Katušić
3. Željko Milavić-Sovulj
4. Mijo Buškain
5. Marin Dragošević

SRIJANE
1. Drago Prelas, predsjednik
2. Josip Žuljević, potpredsjednik
3. Drago Paladin
4. Zvonko Pavić
5. Ljubo Skejić

SVINIŠĆE
1. Jakov Jurjević, predsjednik
2. Ante Terzić, potpredsjednik
3. Milan Tafra
4. Ante Tafra pok.Stipe
5. Anđelko Čagalj
6. Ante Brzović

TRNBUSI
1. Nediljko Tomić, predsjednik
2. Vinko Rodić, potpredsjednik
3. Luka Bajamić
4. Tomo Zeljković

TUGARE DOČINE
1. Milan Filinić, predsjednik, Tugare 45
2. Zoran Pertičević, potpredsjednik
3. Darko Radilović
4. Jozo Mekinić
5. Kristina Novaković

TUGARE -  PODUME RAČNIK
1. Pero Barić, predsjednik
2. Anđelko Bulić, potpredsjednik
3. Dragan Mandić
4. Mate Bulić
5. Dušan Bulić

TUGARE - ČAŽIN DOLAC
1. Ante Markičević, predsjednik
2. Slađana Javorčić, potpredsjednica
3. Tihomir Novaković
4. Ranko Novaković
5. Josip Markičević

ZAKUČAC

1. Petar Vulić
2. Ante Ribičić
3. Pavao Mandić
4. Viktor Vulić
5. Dalibor Batinić

ZVEČANJE
1. Radoslav Božić, predsjednik
2. Nediljko Stanić, potpredsjednik
3. Zdravko Milavić
4. Ante Vukić
5. Ivo Katušić

PRIKO
1. Petar Križanac, predsjednik, Četvrt Ž. Dražojevića 13
2. Branka Tafra, potpredsjednica
3. Jozo Matijević
4. Gordana Krstić
5. Marijan Lelas
6. Veljko Kusanović
7. Iva Kovačević

PUNTA-STARI GRAD
1. Josip Bulić-Ivezić, predsjednik, Knezova Kačića 7
2. Anita Kovač. potpredsjednica
3. Nedjelko-Neno Bajama
4. Đoko Baučić
5. Zoran Katušić
6. Andrija Vučković
7. Nikola Mimica

MLIJA-BRZET
1. Jozo Baučić, predsjednik, Put Oneuma 18
2. Boris Mimica, potpredsjednik
3. Ivo Gojsalić
4. Robert Tafra
5. Tihomir Raljević
6. Ante Nemčić
7. Mihovil Buškain

NEMIRA-RAVNICE
1. Filip Tomasović – Šitin, predsjednik, Put Nemire 16
2. Lovrenka Kovačić, potpredsjednica
3. Željko Mihaljević
4. Vlade Perkušić
5. Ante Gale
6. Luka Tomasović
7. Ivan Siničić

TAJNICA GRADA
Lidija Pavković
Znamenitosti
Povijest grada
Mapa grada
Telefoni
sphera468x60