Popis dobitnika javnih priznanja

1. Popis dobitnika javnih priznanja Grada Omiša u 2009.g.
2. Popis dobitnika javnih priznanja Grada Omiša u 2008.g.
3. Popis dobitnika javnih priznanja Grada Omiša u 2007.g.
4. Popis dobitnika javnih priznanja Grada Omiša od 1998.-2006.

O D L U K A
o javnim priznanjima Grada Omiša
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, kriteriji i načini dodjele javnih priznanja Grada Omiša.

članak 2.
Utvrđuju se sljedeća javna priznanja Grada Omiša:
1.      Proglašenje počasnim građaninom;
2.      Nagrada Grada Omiša:
-         Nagrada Grada Omiša za životno djelo,
-         Godišnja nagrada Grada Omiša : - osobna,
- skupna;
3. Plaketa Grada Omiša.      

članak 3.
Javna priznanja Grada Omiša mogu se dodjeljivati građanima Grada Omiša i drugim osobama, njihovim udrugama, ustanovama, poduzećima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Grada Omiša ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Javna priznanja Grada Omiša mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja,
prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.


II. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OMIŠA

članak 4.
Počasnim građaninom Grada Omiša može se proglasiti građane Republike Hrvatske i građane stranih država koji su osobito zaslužni za napredak i razvitak te promicanje ugleda Grada Omiša, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske, odnosa Grada Omiša s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, promicanja vrijednosti demokratskog društva te za mir i napredak u svijetu.  


članak 5.
Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti mišljenje nadležnog tijela Hrvatskog državnog sabora za odnose s inozemstvom.
članak 6.

Osobi proglašenoj počasnim građaninom uručuje se počasna povelja koja se upisuje u spomen-knjigu Grada Omiša i prigodni dar, a godišnje se može najviše tri osobe proglasiti počasnim građaninom Grada Omiša.

članak 7.

Osobi proglašenoj počasnim građaninom, počasna povelja i progodni dar uručuju se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša povodom Dana Grada Omiša ili
na drugi prigodan i svečan način.

III. NAGRADA GRADA OMIŠA

članak 8.
Nagrada Grada Omiša dodjeljuje se građanima Grada Omiša i drugim osobama koje rade na području Grada Omiša, skupinama građana, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim osobama za iznimne doprinose ugledu, izgradnji i napretku Grada Omiša, kao i za najviše zasluge i postignuća u promicanju:
-         znanosti,
-         gospodarstva,
-         prosvjete,
-         kulture,
-         umjetnosti,
-         športa,
-         zdravstva,
-         socijalne skrbi i
-         svih drugih područja društvenog života u Gradu Omišu.

članak 9.
Nagrada Grada Omiša dodjeljuje se kao
1.      Nagrada Grada Omiša za životno djelo i
2.      Godišnja Nagrada Grada Omiša kao
-         osobna nagrada i
-         skupna nagrada.

članak 10 .
Nagrada Grada Omiša za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u jednoj ili više oblasti društvenog ili gospodarskog života Grada Omiša.

članak 11.
Godišnja Nagrada Grada Omiša dodjeljuje se fizičkim osobama (osobna nagrada) te poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama (skupna nagrada) za rezultate u radu postignute u protekloj godini.
članak 12.
Nagrada Grada Omiša dodjeljuje se u obliku posebne plakete - brončanog odljeva povijesnog grba Grada Omiša s natpisom GRAD OMIŠ, akta Gradskog vijeća o dodjeli Nagrade Grada Omiša i novčanog iznosa, visinu kojega određuje gradonačelnik Grada Omiša.

članak 13.
Nagrada Grada Omiša dodjeljuje se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša povodom Dana Grada Omiša, a u jednoj se godini može dodijeliti najviše dvije Nagrade za životno djelo te po dvije Godišnje nagrade.


IV.              PLAKETA GRADA OMIŠA

članak 14.
Plaketa Grada Omiša dodjeljuje se građanima Grada Omiša i drugim osobama koje rade na području Grada Omiša , skupinama građana, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim osobama prigodom njihovih obljetnica i drugih obljetnica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su pridonijeli razvoju Grada Omiša, kao i za uzorne uspjehe u radu, zasluge za napredak Grada te unapređivanje kvalitete življenja u Gradu.

članak 15.
Iznimno od postupka dodjele uređenog ovom Odlukom, a na osobnu inicijativu predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika Grada Omiša, tijekom godine se može dodijeliti najviše dvije Plakete i to jedinicama lokalne samouprave i uprave ili njihovim dužnosnicima zbog uspostave osobito plodne suradnje s Gradom Omišom, domaćim i stranim gradovima prijateljima ili stranim odnosno domaćim državljanima čiji su život i rad od značaja za Grad Omiš.  

članak 16.
Plaketa Grada Omiša dodjeljuje se u obliku brončanog povijesnog grba Grada Omiša, akta Gradskog vijeća Grada Omiša o dodjeli Plakete Grada Omiša i novčanog iznosa, visinu kojega određuje gradonačelnik Grada Omiša.

članak 17.
Plaketa Grada Omiša dodjeljuje se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša povodom Dana Grada Omiša, a u jednoj se godini može dodijeliti najviše pet Plaketa.
Javna priznanja dodijeljena prema čl. 15. ove Odluke ne umanjuju broj javnih priznanja koja se mogu dodijeliti prema prethodnom stavku.V.                 POSTUPAK DODJELE

članak 18.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Omiša podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša (dalje : Odbor).
Prijedlog mogu podnijeti građani i njihove udruge, poduzeća, strukovna udruženja, ustanove, jedinice lokalne samouprave, političke stranke i ostale pravne osobe.
Član Odbora čije je djelo predloženo za dodjelu javnog priznanja Grada Omiša prestaje sudjelovati u radu Odbora do donošenja odluke za tu godinu.


članak 19.
U prijedlogu za dodjelu javnog priznanja predlagatelj je dužan jasno odredititi vrstu javnog priznanja.
Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi na način koji Odboru pruža dovoljno elemenata za donošenje valjane odluke o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša.
Prijedlozi se Odboru podnose tijekom cijele godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnih 12 mjeseci, s tim da Odbor raspisuje pozivni natječaj koji se objavljuje u sredstvima informiranja i to u mjesecu siječnju tekuće godine za prethodnu godinu.    
Po provedenom postupku Odbor sastavlja prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša i podnosi ga Gradskom vijeću Grada Omiša poradi donošenja odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Omiša, najkasnije 15 dana prije dana utvrđenog za dodjelu javnog priznanja.
Odbor za izbor i imenovanja može predložiti drugu vrstu javnog priznanja u odnosu na podneseni prijedlog, uz suglasnost predlagatelja.


članak 20.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša s cjelokupnom dokumentacijom pristupačni su javnosti, a pohranjuju se zajedno s evidencijom o ranije dodijeljenim javnim priznanjima u protokolu Ureda gradonačelnika Grada Omiša.


članak 21.
Javno priznanje u vidu proglašenja počasnim građaninom Grada Omiša uručuje i odgovarajuće isprave o tome potpisuje gradonačelnik Grada Omiša.
Javna priznanja u vidu Nagrade ili Plakete Grada Omiša uručuje i njihove isprave potpisuje predsjednik ili potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Omiša odnosno druga osoba koju ovlasti Gradsko vijeće Grada Omiša.
Dodjela javnih priznanja Grada Omiša posmrtno ili opravdano nenazočnoj osobi predaje se članovima njene uže obitelji, a ako takva osoba nema nema članova uže obitelji, javno priznanje se pohranjuje u prostorijama Ureda gradonačelnika Grada Omiša.


VI.              ZAVRŠNE ODREDBE

članak 22.
Sredstva za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša osiguraju se u godišnjem proračunu Grada Omiša.

članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/98).

članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.
Znamenitosti
Povijest grada
Mapa grada
Telefoni
sphera468x60