Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Omiša  
1. Zvonko Močić, dr.med., HDZ, predsjednik, tel. 755-500, 862-059, fax.862-022
2. Tihana Barišić, dr.med., HDZ, prva podpredsjednica Vijeća
3. Jozo Kovačić, oec., (SDP), drugi podpredsjednik Vijeća
4. Anđelko Kolovrat , HDZ
5. Neven Mimica, HDZ
6. Luka Barić, HDZ
7. Filip Tomasović, HDZ
8. Joško Stella, dipl.oec.,HDZ
9. Neno Lučić, HDZ
10. Marina Utrobičić, prof., HDZ
11. Ante Topić, HDZ
12. Branka Tafra, HDZ
13. Miljenko Vukasović (HSP-HDS-HSS-HČSP)
14. Petar Kačunko (HSP-HDS-HSS-HŠSP)
15. Zosija Baučić (HSP-HDS-HSS-HČSP)
16. Ante Pivčević (SDP)
17. Irena Zečić, dipl.polit., (SDP)
18. Marko Pešić, dipl.ing.elekt., (HSLS-HNS)
19. Ivan Pajdek, ing. (HSLS-HNS)

Djelokrug Gradskog vijeća     
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Omiša i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 19 članova.  

Gradsko vijeće :
-          donosi Statut Grada,
-          donosi Poslovnik o radu,
-          donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-          donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-          donosi odluku o privremenom financiranju
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
-          donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
-          donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-          raspisuje lokalni referendum,
-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
-          odlučuje o pokroviteljstvu,
-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


Gradsko vijeće ima predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.


Predsjednik Gradskog vijeća:
-          zastupa Gradsko vijeće
-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-          održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-          usklađuje rad radnih tijela,
-          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-          brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti zaštiti prava vijećnika,
-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Vijećnici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Znamenitosti
Povijest grada
Mapa grada
Telefoni
sphera468x60